#surrealist 191.065K Posts

From old world to new, giveth to. The fab bb @maxallenbabes hosting the @baron_magazine & @wearehoipolloi Salvador Dali inspired wine tasting tonight on The Rooftop.
Double exposed film shot 📷 #35mm
Cougars are my spirit animal.
Almost done 😊
|The Empire of Light| 1954 🎨 | René Magritte | __________________ "ماگریت شاعر خیال" (به بهانه ی زاد روز رنه ماگریت) اپیزود اول 🔻 حضور هم زمان یک آسمان درخشان با ابرهای روشن و چشم انداز راز آمیز شبانه با نورهای مصنوعی، برخاسته از واقعیت نیست. این رویارویی عجیب، تنها زمانی وجود دارد که هنرمندی چون "رنه ماگریت" آن را در تخیل خود می پرورد. او نام این اثر را "امپراطوری نورها" می گذارد و خاطر نشان می کند : "به نظر من این بازنمایی شب و روز به ما نیرو می بخشد، نیرویی که به واسطه ی آن شگفت زده و افسون می شویم. من این نیرو را شعر می نامم." ... چقدر خلاقیت، چه اندازه تامل و چه میزان هم زمانی را ماگریت در پرده ی "امپراطوری نورها" به میان می گذارد. آیا برانگیزاننده نیست؟ و نیز چه حق شناسی و صمیمیتی، "آندره برتون" - هرچند با تاخیر - نسبت به ماگریت ادا می کند، هنگامی که سرانجام در ۱۹۶۴ می نویسد: "در تمام تلاش ماگریت، چیزی که "آپولینر" آن را این گونه بیان می کرد، به اوج خود می رسد : شاعران بزرگ بر سر آگاهی ناب با یکدیگر تفاهم دارند." . این آگاهی همان چیزی ست که ماگریت را به گفتن این عبارت وامی دارد: "گاهی به یک رویداد آشنا و عادی به گونه ای غریب و ناآشنا نظر می اندازیم و گاه می توانیم نسبت به رویدادهایی که رازآمیز خوانده می شوند، احساسی عادی و آشنا داشته باشیم." این حرکت از سوی امر ناآشنا به آشنا و از آشنا به ناآشنا، به وصلت این دو منتهی می شود و معانی متعددی که از آن به دست می آید و با هر بار مشاهده و خوانش از آن نتیجه می شود، همانا دریافتنِ آگاهیِ نابِ یک شعر است. ___ #ماگریت شاعر خیال : فیلیپ روبر_جونز : وحید حکیم نشریه حرفه هنرمند ___ #René_Magritte #Belgian #surrealist #artist #surrealist #painter #pop #minimalist #conceptual #art #TheEmpireofLight #surreal #painting #magritte #happybirthday #memorial