#streetartlovers 104.233K Posts

What a gorgeous piece! Anyone know who did this?
Prahran streetart Melbourne, Australia