#rsa_minimalism 27.408K Posts

Expo 67 — 17:10:34
Last secs `
° ° 📷Iran | Tehran | 2017 ° ° ° ° 📷از روزهای مهربانِ تهران ° ° تصمیم گرفته ام در دنیایی زندگی کنم که آنجا کتاب ها تبدیل شده اند به هزاران باغ با کودکانی که بازی می کنند در باغ ها و یاد می گیرند رفتار نجیب روییدنی های سبز را.... ° ° ° ° ریچارد براتیگان | از کتاب لطفا این کتاب را بکارید ° ° ° ° #minimal_shots #minimalha #minimalove #minimalove #minimalism #minimalist #minimalista #minimalmood #minimalmood #minimalistic #minimal_perfection #minimal_graphy #minimal_greece #minimal_lookup #rsa_minimal # #rsa_minimalism #ig_minimalshots #ir_minimal #ig_minimalist #مینیمال_هایی_برای_زندگی #مینیمال
Market day || Camden Town ⛱