#oldie 1.556M Posts

🙂 mệt và buồn ngủ, cái ảnh này ở New York. Không biết vi răng phụ đề lại tiếng Việt nữa. “See translation” will probably butcher it jajajajajaja #fob #oldie
#oldie 😍