#mainepyarkyunkiya 303 Posts

I loved her in this movie ❀️❀️ #katrinakaif #wannaspendtherestofmylifewithyou #salmankhan #mainepyarkyunkiya