#بانوان 116.297K Posts

☕☕☕ . HARDOMOON . . #iran #character #fashionshow #Shirt #hardomoon #loafers #modern #sport #fashion #islamicfashion #menswear #womenswear #girl #model #chic #clothing #dress . . . ================================ «لباس» . جین به شلوارهایی گفته می‌شود که با پارچه دنیم و یا Dungaree دوخته شده باشند. دنیم نام نوعی  پارچه کتان با بافت راه‌راه و ضخیم است که اگرچه همه‌گونه لباس با آن دوخته می‌شود ولی این پارچه عمدتاً برای دوخت شلوار به کار می‌رود. در ایران در لفظ عوام به «جین»، «لی» هم گفته می‌شود که در حقیقت لی نام یک نشان تجاری(برند) است؛ (برند Lee). نخستین سازندگان شلوار جین آبی ژاکوب دیویس، کالوین راجرز، و لوی استراوس (لیوایس) در سال ۱۸۷۳ بودند؛ ولی از سال ۱۹۵۰ در میان نوجوانان محبوبیت یافتند. . ================================ . . #لباس #زیبا #هردومون #آقایان #پوشاک #فرهنگ #شیک #حجاب #مدروز #بانوان #دختر #مدل #پاراگراف
☕☕☕ . HARDOMOON . . #iran #character #fashionshow #Shirt #hardomoon #loafers #modern #sport #fashion #islamicfashion #menswear #womenswear #girl #model #chic #clothing #dress . . . ================================ «لباس» . جین به شلوارهایی گفته می‌شود که با پارچه دنیم و یا Dungaree دوخته شده باشند. دنیم نام نوعی  پارچه کتان با بافت راه‌راه و ضخیم است که اگرچه همه‌گونه لباس با آن دوخته می‌شود ولی این پارچه عمدتاً برای دوخت شلوار به کار می‌رود. در ایران در لفظ عوام به «جین»، «لی» هم گفته می‌شود که در حقیقت لی نام یک نشان تجاری(برند) است؛ (برند Lee). نخستین سازندگان شلوار جین آبی ژاکوب دیویس، کالوین راجرز، و لوی استراوس (لیوایس) در سال ۱۸۷۳ بودند؛ ولی از سال ۱۹۵۰ در میان نوجوانان محبوبیت یافتند. . ================================ . . #لباس #زیبا #هردومون #آقایان #پوشاک #فرهنگ #شیک #حجاب #مدروز #بانوان #دختر #مدل #پاراگراف
☕☕☕ . HARDOMOON . . #iran #character #fashionshow #Shirt #hardomoon #loafers #modern #sport #fashion #islamicfashion #menswear #womenswear #girl #model #chic #clothing #dress . . . ================================ «لباس» . جین به شلوارهایی گفته می‌شود که با پارچه دنیم و یا Dungaree دوخته شده باشند. دنیم نام نوعی  پارچه کتان با بافت راه‌راه و ضخیم است که اگرچه همه‌گونه لباس با آن دوخته می‌شود ولی این پارچه عمدتاً برای دوخت شلوار به کار می‌رود. در ایران در لفظ عوام به «جین»، «لی» هم گفته می‌شود که در حقیقت لی نام یک نشان تجاری(برند) است؛ (برند Lee). نخستین سازندگان شلوار جین آبی ژاکوب دیویس، کالوین راجرز، و لوی استراوس (لیوایس) در سال ۱۸۷۳ بودند؛ ولی از سال ۱۹۵۰ در میان نوجوانان محبوبیت یافتند. . ================================ . . #لباس #زیبا #هردومون #آقایان #پوشاک #فرهنگ #شیک #حجاب #مدروز #بانوان #دختر #مدل #پاراگراف
☕☕☕ . HARDOMOON . . #iran #character #fashionshow #Shirt #hardomoon #loafers #modern #sport #fashion #islamicfashion #menswear #womenswear #girl #model #chic #clothing #dress . . . ================================ «لباس» . جین به شلوارهایی گفته می‌شود که با پارچه دنیم و یا Dungaree دوخته شده باشند. دنیم نام نوعی  پارچه کتان با بافت راه‌راه و ضخیم است که اگرچه همه‌گونه لباس با آن دوخته می‌شود ولی این پارچه عمدتاً برای دوخت شلوار به کار می‌رود. در ایران در لفظ عوام به «جین»، «لی» هم گفته می‌شود که در حقیقت لی نام یک نشان تجاری(برند) است؛ (برند Lee). نخستین سازندگان شلوار جین آبی ژاکوب دیویس، کالوین راجرز، و لوی استراوس (لیوایس) در سال ۱۸۷۳ بودند؛ ولی از سال ۱۹۵۰ در میان نوجوانان محبوبیت یافتند. . ================================ . . #لباس #زیبا #هردومون #آقایان #پوشاک #فرهنگ #شیک #حجاب #مدروز #بانوان #دختر #مدل #پاراگراف
☕☕☕ . HARDOMOON . . #iran #character #fashionshow #Shirt #hardomoon #loafers #modern #sport #fashion #islamicfashion #menswear #womenswear #girl #model #chic #clothing #dress . . . ================================ «لباس» . جین به شلوارهایی گفته می‌شود که با پارچه دنیم و یا Dungaree دوخته شده باشند. دنیم نام نوعی  پارچه کتان با بافت راه‌راه و ضخیم است که اگرچه همه‌گونه لباس با آن دوخته می‌شود ولی این پارچه عمدتاً برای دوخت شلوار به کار می‌رود. در ایران در لفظ عوام به «جین»، «لی» هم گفته می‌شود که در حقیقت لی نام یک نشان تجاری(برند) است؛ (برند Lee). نخستین سازندگان شلوار جین آبی ژاکوب دیویس، کالوین راجرز، و لوی استراوس (لیوایس) در سال ۱۸۷۳ بودند؛ ولی از سال ۱۹۵۰ در میان نوجوانان محبوبیت یافتند. . ================================ . . #لباس #زیبا #هردومون #آقایان #پوشاک #فرهنگ #شیک #حجاب #مدروز #بانوان #دختر #مدل #پاراگراف
☕☕☕ . HARDOMOON . . #iran #character #fashionshow #Shirt #hardomoon #loafers #modern #sport #fashion #islamicfashion #menswear #womenswear #girl #model #chic #clothing #dress . . . ================================ «لباس» . جین به شلوارهایی گفته می‌شود که با پارچه دنیم و یا Dungaree دوخته شده باشند. دنیم نام نوعی  پارچه کتان با بافت راه‌راه و ضخیم است که اگرچه همه‌گونه لباس با آن دوخته می‌شود ولی این پارچه عمدتاً برای دوخت شلوار به کار می‌رود. در ایران در لفظ عوام به «جین»، «لی» هم گفته می‌شود که در حقیقت لی نام یک نشان تجاری(برند) است؛ (برند Lee). نخستین سازندگان شلوار جین آبی ژاکوب دیویس، کالوین راجرز، و لوی استراوس (لیوایس) در سال ۱۸۷۳ بودند؛ ولی از سال ۱۹۵۰ در میان نوجوانان محبوبیت یافتند. . ================================ . . #لباس #زیبا #هردومون #آقایان #پوشاک #فرهنگ #شیک #حجاب #مدروز #بانوان #دختر #مدل #پاراگراف
☕☕☕ . HARDOMOON . . #iran #character #fashionshow #Shirt #hardomoon #loafers #modern #sport #fashion #islamicfashion #menswear #womenswear #girl #model #chic #clothing #dress . . . ================================ «لباس» . جین به شلوارهایی گفته می‌شود که با پارچه دنیم و یا Dungaree دوخته شده باشند. دنیم نام نوعی  پارچه کتان با بافت راه‌راه و ضخیم است که اگرچه همه‌گونه لباس با آن دوخته می‌شود ولی این پارچه عمدتاً برای دوخت شلوار به کار می‌رود. در ایران در لفظ عوام به «جین»، «لی» هم گفته می‌شود که در حقیقت لی نام یک نشان تجاری(برند) است؛ (برند Lee). نخستین سازندگان شلوار جین آبی ژاکوب دیویس، کالوین راجرز، و لوی استراوس (لیوایس) در سال ۱۸۷۳ بودند؛ ولی از سال ۱۹۵۰ در میان نوجوانان محبوبیت یافتند. . ================================ . . #لباس #زیبا #هردومون #آقایان #پوشاک #فرهنگ #شیک #حجاب #مدروز #بانوان #دختر #مدل #پاراگراف
☕☕☕ . HARDOMOON . . #iran #character #fashionshow #Shirt #hardomoon #loafers #modern #sport #fashion #islamicfashion #menswear #womenswear #girl #model #chic #clothing #dress . . . ================================ «لباس» . جین به شلوارهایی گفته می‌شود که با پارچه دنیم و یا Dungaree دوخته شده باشند. دنیم نام نوعی  پارچه کتان با بافت راه‌راه و ضخیم است که اگرچه همه‌گونه لباس با آن دوخته می‌شود ولی این پارچه عمدتاً برای دوخت شلوار به کار می‌رود. در ایران در لفظ عوام به «جین»، «لی» هم گفته می‌شود که در حقیقت لی نام یک نشان تجاری(برند) است؛ (برند Lee). نخستین سازندگان شلوار جین آبی ژاکوب دیویس، کالوین راجرز، و لوی استراوس (لیوایس) در سال ۱۸۷۳ بودند؛ ولی از سال ۱۹۵۰ در میان نوجوانان محبوبیت یافتند. . ================================ . . #لباس #زیبا #هردومون #آقایان #پوشاک #فرهنگ #شیک #حجاب #مدروز #بانوان #دختر #مدل #پاراگراف
☕☕☕ . HARDOMOON . . #iran #character #fashionshow #Shirt #hardomoon #loafers #modern #sport #fashion #islamicfashion #menswear #womenswear #girl #model #chic #clothing #dress . . . ================================ «لباس» . جین به شلوارهایی گفته می‌شود که با پارچه دنیم و یا Dungaree دوخته شده باشند. دنیم نام نوعی  پارچه کتان با بافت راه‌راه و ضخیم است که اگرچه همه‌گونه لباس با آن دوخته می‌شود ولی این پارچه عمدتاً برای دوخت شلوار به کار می‌رود. در ایران در لفظ عوام به «جین»، «لی» هم گفته می‌شود که در حقیقت لی نام یک نشان تجاری(برند) است؛ (برند Lee). نخستین سازندگان شلوار جین آبی ژاکوب دیویس، کالوین راجرز، و لوی استراوس (لیوایس) در سال ۱۸۷۳ بودند؛ ولی از سال ۱۹۵۰ در میان نوجوانان محبوبیت یافتند. . ================================ . . #لباس #زیبا #هردومون #آقایان #پوشاک #فرهنگ #شیک #حجاب #مدروز #بانوان #دختر #مدل #پاراگراف
☕☕☕ . HARDOMOON . . #iran #character #fashionshow #Shirt #hardomoon #loafers #modern #sport #fashion #islamicfashion #menswear #womenswear #girl #model #chic #clothing #dress . . . ================================ «لباس» . جین به شلوارهایی گفته می‌شود که با پارچه دنیم و یا Dungaree دوخته شده باشند. دنیم نام نوعی  پارچه کتان با بافت راه‌راه و ضخیم است که اگرچه همه‌گونه لباس با آن دوخته می‌شود ولی این پارچه عمدتاً برای دوخت شلوار به کار می‌رود. در ایران در لفظ عوام به «جین»، «لی» هم گفته می‌شود که در حقیقت لی نام یک نشان تجاری(برند) است؛ (برند Lee). نخستین سازندگان شلوار جین آبی ژاکوب دیویس، کالوین راجرز، و لوی استراوس (لیوایس) در سال ۱۸۷۳ بودند؛ ولی از سال ۱۹۵۰ در میان نوجوانان محبوبیت یافتند. . ================================ . . #لباس #زیبا #هردومون #آقایان #پوشاک #فرهنگ #شیک #حجاب #مدروز #بانوان #دختر #مدل #پاراگراف
☕☕☕ . HARDOMOON . . #iran #character #fashionshow #Shirt #hardomoon #loafers #modern #sport #fashion #islamicfashion #menswear #womenswear #girl #model #chic #clothing #dress . . . ================================ «لباس» . جین به شلوارهایی گفته می‌شود که با پارچه دنیم و یا Dungaree دوخته شده باشند. دنیم نام نوعی  پارچه کتان با بافت راه‌راه و ضخیم است که اگرچه همه‌گونه لباس با آن دوخته می‌شود ولی این پارچه عمدتاً برای دوخت شلوار به کار می‌رود. در ایران در لفظ عوام به «جین»، «لی» هم گفته می‌شود که در حقیقت لی نام یک نشان تجاری(برند) است؛ (برند Lee). نخستین سازندگان شلوار جین آبی ژاکوب دیویس، کالوین راجرز، و لوی استراوس (لیوایس) در سال ۱۸۷۳ بودند؛ ولی از سال ۱۹۵۰ در میان نوجوانان محبوبیت یافتند. . ================================ . . #لباس #زیبا #هردومون #آقایان #پوشاک #فرهنگ #شیک #حجاب #مدروز #بانوان #دختر #مدل #پاراگراف
☕☕☕ . HARDOMOON . . #iran #character #fashionshow #Shirt #hardomoon #loafers #modern #sport #fashion #islamicfashion #menswear #womenswear #girl #model #chic #clothing #dress . . . ================================ «لباس» . جین به شلوارهایی گفته می‌شود که با پارچه دنیم و یا Dungaree دوخته شده باشند. دنیم نام نوعی  پارچه کتان با بافت راه‌راه و ضخیم است که اگرچه همه‌گونه لباس با آن دوخته می‌شود ولی این پارچه عمدتاً برای دوخت شلوار به کار می‌رود. در ایران در لفظ عوام به «جین»، «لی» هم گفته می‌شود که در حقیقت لی نام یک نشان تجاری(برند) است؛ (برند Lee). نخستین سازندگان شلوار جین آبی ژاکوب دیویس، کالوین راجرز، و لوی استراوس (لیوایس) در سال ۱۸۷۳ بودند؛ ولی از سال ۱۹۵۰ در میان نوجوانان محبوبیت یافتند. . ================================ . . #لباس #زیبا #هردومون #آقایان #پوشاک #فرهنگ #شیک #حجاب #مدروز #بانوان #دختر #مدل #پاراگراف
☕☕☕ . HARDOMOON . . #iran #character #fashionshow #Shirt #hardomoon #loafers #modern #sport #fashion #islamicfashion #menswear #womenswear #girl #model #chic #clothing #dress . . . ================================ «لباس» . جین به شلوارهایی گفته می‌شود که با پارچه دنیم و یا Dungaree دوخته شده باشند. دنیم نام نوعی  پارچه کتان با بافت راه‌راه و ضخیم است که اگرچه همه‌گونه لباس با آن دوخته می‌شود ولی این پارچه عمدتاً برای دوخت شلوار به کار می‌رود. در ایران در لفظ عوام به «جین»، «لی» هم گفته می‌شود که در حقیقت لی نام یک نشان تجاری(برند) است؛ (برند Lee). نخستین سازندگان شلوار جین آبی ژاکوب دیویس، کالوین راجرز، و لوی استراوس (لیوایس) در سال ۱۸۷۳ بودند؛ ولی از سال ۱۹۵۰ در میان نوجوانان محبوبیت یافتند. . ================================ . . #لباس #زیبا #هردومون #آقایان #پوشاک #فرهنگ #شیک #حجاب #مدروز #بانوان #دختر #مدل #پاراگراف
☕☕☕ . HARDOMOON . . #iran #character #fashionshow #Shirt #hardomoon #loafers #modern #sport #fashion #islamicfashion #menswear #womenswear #girl #model #chic #clothing #dress . . . ================================ «لباس» . جین به شلوارهایی گفته می‌شود که با پارچه دنیم و یا Dungaree دوخته شده باشند. دنیم نام نوعی  پارچه کتان با بافت راه‌راه و ضخیم است که اگرچه همه‌گونه لباس با آن دوخته می‌شود ولی این پارچه عمدتاً برای دوخت شلوار به کار می‌رود. در ایران در لفظ عوام به «جین»، «لی» هم گفته می‌شود که در حقیقت لی نام یک نشان تجاری(برند) است؛ (برند Lee). نخستین سازندگان شلوار جین آبی ژاکوب دیویس، کالوین راجرز، و لوی استراوس (لیوایس) در سال ۱۸۷۳ بودند؛ ولی از سال ۱۹۵۰ در میان نوجوانان محبوبیت یافتند. . ================================ . . #لباس #زیبا #هردومون #آقایان #پوشاک #فرهنگ #شیک #حجاب #مدروز #بانوان #دختر #مدل #پاراگراف
☕☕☕ . HARDOMOON . . #iran #character #fashionshow #Shirt #hardomoon #loafers #modern #sport #fashion #islamicfashion #menswear #womenswear #girl #model #chic #clothing #dress . . . ================================ «لباس» . جین به شلوارهایی گفته می‌شود که با پارچه دنیم و یا Dungaree دوخته شده باشند. دنیم نام نوعی  پارچه کتان با بافت راه‌راه و ضخیم است که اگرچه همه‌گونه لباس با آن دوخته می‌شود ولی این پارچه عمدتاً برای دوخت شلوار به کار می‌رود. در ایران در لفظ عوام به «جین»، «لی» هم گفته می‌شود که در حقیقت لی نام یک نشان تجاری(برند) است؛ (برند Lee). نخستین سازندگان شلوار جین آبی ژاکوب دیویس، کالوین راجرز، و لوی استراوس (لیوایس) در سال ۱۸۷۳ بودند؛ ولی از سال ۱۹۵۰ در میان نوجوانان محبوبیت یافتند. . ================================ . . #لباس #زیبا #هردومون #آقایان #پوشاک #فرهنگ #شیک #حجاب #مدروز #بانوان #دختر #مدل #پاراگراف
☕☕☕ . HARDOMOON . . #iran #character #fashionshow #Shirt #hardomoon #loafers #modern #sport #fashion #islamicfashion #menswear #womenswear #girl #model #chic #clothing #dress . . . ================================ «لباس» . جین به شلوارهایی گفته می‌شود که با پارچه دنیم و یا Dungaree دوخته شده باشند. دنیم نام نوعی  پارچه کتان با بافت راه‌راه و ضخیم است که اگرچه همه‌گونه لباس با آن دوخته می‌شود ولی این پارچه عمدتاً برای دوخت شلوار به کار می‌رود. در ایران در لفظ عوام به «جین»، «لی» هم گفته می‌شود که در حقیقت لی نام یک نشان تجاری(برند) است؛ (برند Lee). نخستین سازندگان شلوار جین آبی ژاکوب دیویس، کالوین راجرز، و لوی استراوس (لیوایس) در سال ۱۸۷۳ بودند؛ ولی از سال ۱۹۵۰ در میان نوجوانان محبوبیت یافتند. . ================================ . . #لباس #زیبا #هردومون #آقایان #پوشاک #فرهنگ #شیک #حجاب #مدروز #بانوان #دختر #مدل #پاراگراف
☕☕☕ . HARDOMOON . . #iran #character #fashionshow #Shirt #hardomoon #loafers #modern #sport #fashion #islamicfashion #menswear #womenswear #girl #model #chic #clothing #dress . . . ================================ «لباس» . جین به شلوارهایی گفته می‌شود که با پارچه دنیم و یا Dungaree دوخته شده باشند. دنیم نام نوعی  پارچه کتان با بافت راه‌راه و ضخیم است که اگرچه همه‌گونه لباس با آن دوخته می‌شود ولی این پارچه عمدتاً برای دوخت شلوار به کار می‌رود. در ایران در لفظ عوام به «جین»، «لی» هم گفته می‌شود که در حقیقت لی نام یک نشان تجاری(برند) است؛ (برند Lee). نخستین سازندگان شلوار جین آبی ژاکوب دیویس، کالوین راجرز، و لوی استراوس (لیوایس) در سال ۱۸۷۳ بودند؛ ولی از سال ۱۹۵۰ در میان نوجوانان محبوبیت یافتند. . ================================ . . #لباس #زیبا #هردومون #آقایان #پوشاک #فرهنگ #شیک #حجاب #مدروز #بانوان #دختر #مدل #پاراگراف
☕☕☕ . HARDOMOON . . #iran #character #fashionshow #Shirt #hardomoon #loafers #modern #sport #fashion #islamicfashion #menswear #womenswear #girl #model #chic #clothing #dress . . . ================================ «لباس» . جین به شلوارهایی گفته می‌شود که با پارچه دنیم و یا Dungaree دوخته شده باشند. دنیم نام نوعی  پارچه کتان با بافت راه‌راه و ضخیم است که اگرچه همه‌گونه لباس با آن دوخته می‌شود ولی این پارچه عمدتاً برای دوخت شلوار به کار می‌رود. در ایران در لفظ عوام به «جین»، «لی» هم گفته می‌شود که در حقیقت لی نام یک نشان تجاری(برند) است؛ (برند Lee). نخستین سازندگان شلوار جین آبی ژاکوب دیویس، کالوین راجرز، و لوی استراوس (لیوایس) در سال ۱۸۷۳ بودند؛ ولی از سال ۱۹۵۰ در میان نوجوانان محبوبیت یافتند. . ================================ . . #لباس #زیبا #هردومون #آقایان #پوشاک #فرهنگ #شیک #حجاب #مدروز #بانوان #دختر #مدل #پاراگراف
#آلومینا #لیزر موهای زائد #شیراز مرکز تخصصی لیزر موهای زائد شیراز همه روزه صبح و عصر با دایود لیزر آمریکایی و زیر نظر پزشک در خدمت شما دوستان عزیز شیرازی می باشد. #لیزر موهای زائد #صورت و بدن #بانوان #سبزوسالم #تهران اسکین #لیزر شیراز
این فدراسیون اولین فدراسیون دنیاست که به افراد "ترنس" اجازه میده با انتخاب جنسیت مونث زیرمجموعه #بانوان فعالیت رسمی داشته باشند😍🌈 @chaleshrangin _____________________________ فدراسیون #هاکی #آرژانتین اعلام کرد به افراد دارای اختلال هویت جنسی که جنسیت مونث رو انتخاب کردن اجازه دارن در زیرمجموعه #بانوان این رشته در این کشور فعالیت کنن😍 @chaleshrangin #ترنس_به_حمایت_نیاز_داارد #ترنس_تنها_و_طرد_شده_هست #خواهان_تصویب_قانون_حمایت_از_ترنس_در_کل_دنیا_هستیم
#آلومینا #لیزر موهای زائد #بابل # مرکز تخصصی لیزر موهای زائد بابل همه روزه صبح و عصر با دایود لیزر بلومون ایتالیایی و زیر نظر پزشک در خدمت شما دوستان عزیز بابلی میباشد. #لیزر موهای زائد #صورت و بدن #بانوان #دایود_لیزر #قیمت_مناسبتر_از_همه_جا #لیزر بابل #لیزر بابلسر #نور #امیرکلا #فریدونکنار #ساری # محمودآباد #
#بادی_بالانس_چیست بادی بالانس ترکیبی از حرکات ورزش تای چی,یوگا وتمرینات پیلاتس می باشد. ورزشی قدرتی,استقامتی که برروی بزرگترین عضلات وریزترین وکوچکترین عضلات تاثیر می گذارد. بادی بالانس باعث تسلط بر خود, قوی بودن, آرامش وتمرکز می شود. بادی بالانس احساس شما را تغییر خواهد داد و شما احساس قدرت بیشتر و بهتری می کنید. کلاس های این رشته ورزشی همراه با موسیقی می باشد که سه اصل مهم را به کار می گیرد. در ابتدا جلسه تمرین با استفاده از حرکات تای چی به آرام ساختن درون و گرم کردن بدن مپردازیم سپس به دنبال آن از تمرینات یوگا برای انعطاف بدن و در ادامه از تمرینات پیلاتس برای تقویت عضلات میان تنه استفاده می کنیم. هدف ازاین کار پدید آوردن انعطاف پذیری و قدرت عضلات می باشد تا کارایی بدن افراد را بهبود بخشد. . توصیف کلاس ورزش بادی بالانس ۱)روح و روان را قوی می کند. ۲)سیستم تعادل بدن را تقویت می کند. ۳)باز شدن ذهن و آزادی روح ۴)قدرت ۵)تعادل از درون به بیرون ۶)کنترل بر خشم ۷)نشاط آور ۸)هر قطعه از برنامه بادی بالانس مانند مدیتیشن می باشد. ۹)تحقق آرامش ۱۰)عاملی برای تقویت فرد سودمند ترين، امن ترين تجربه ورزش خود را در #مجموعه_ورزشی_المپیک_شهر_ایلام خواهيد داشت. با ما باشيد با يك #سبك_زندگى_سالم شماره تماس: 084_32246571 #بادی_بالانس #بانوان
سفارش مشتری خوبم خانم ترابی از تهران، مبارکتون باشه **************** کد ۴۱۷ تک رنگ جنس: نخى, ساتينت, براق, بدون رنگ دهى يکنفره 180 تومان ♣سايز 90 دونفره 250 تومان♣سايز 160 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ يکنفره 220 تومان ♣سايز 120 دونفره 270 تومان♣سايز 180 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ يکنفره شامل: ملحفه خوشخواب کشدار , روبالشى, لحاف اليافدار دوخته به ملحفه دونفره شامل: ملحفه خوشخواب کشدار , لحاف اليافدار دوخته به ملحفه , 2 روبالشى, يک رو کوسن ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ سرويس کاور دونفره 220 تومان ♣ سايز 160 سرويس کاور دونفره 240 تومان♣ سايز 180 سرويس کاور يکنفره 150 تومان♣ سايز 90 سرويس کاور يکنفره 190 تومان ♣سايز 120 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ لحاف لايت دونفره 110 تومان ♣سايز 160 لحاف لايت دونفره 130 تومان ♣سايز 180 لحاف لايت يکنفره 90 تومان ♣سايز 90 لحاف لايت يکنفره 100 تومان♣ سايز 120 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ قيمت هر عدد روبالشى.50*70 اضافه 20 تومان قيمت هر عدد روکوسن 40*40 اضافه 10 تومان ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ تماس جهت سفارش 09192897028 ارسال به تمامى نقاط ايران ارسال براى تهران يکروزه ارسال براى شهرستان با پست تيپاکس بين دو تا سه روزه هزينه ارسال بر عهده مشترى محترم مى باشد. هزينه پيک تهران بين 8 تا 15 هزار تومان. هزينه پست بستگى به مسافت بين 12 تا 25 هزار تومان. ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ روتختى #ديزاين #جهيزيه #عروس #عروسى #جوان #کالاى #دخترونه #پسرونه #مد #مدرن #ملحفه #کوسن #نقاشى #هنرى #منزل #اتاق #شيک #ارزان #تخت #چوب #فشن #بانوان #تجهيز #جهاز #مراسم #حراج #خواب #تخت #لوازم #پارچه #رنگارنگ_شاد
کد ۴۱۷ تک رنگ جنس: نخى, ساتينت, براق, بدون رنگ دهى يکنفره 180 تومان ♣سايز 90 دونفره 250 تومان♣سايز 160 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ يکنفره 220 تومان ♣سايز 120 دونفره 270 تومان♣سايز 180 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ يکنفره شامل: ملحفه خوشخواب کشدار , روبالشى, لحاف اليافدار دوخته به ملحفه دونفره شامل: ملحفه خوشخواب کشدار , لحاف اليافدار دوخته به ملحفه , 2 روبالشى, يک رو کوسن ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ سرويس کاور دونفره 220 تومان ♣ سايز 160 سرويس کاور دونفره 240 تومان♣ سايز 180 سرويس کاور يکنفره 150 تومان♣ سايز 90 سرويس کاور يکنفره 190 تومان ♣سايز 120 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ لحاف لايت دونفره 110 تومان ♣سايز 160 لحاف لايت دونفره 130 تومان ♣سايز 180 لحاف لايت يکنفره 90 تومان ♣سايز 90 لحاف لايت يکنفره 100 تومان♣ سايز 120 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ قيمت هر عدد روبالشى.50*70 اضافه 20 تومان قيمت هر عدد روکوسن 40*40 اضافه 10 تومان ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ تماس جهت سفارش 09192897028 ارسال به تمامى نقاط ايران ارسال براى تهران يکروزه ارسال براى شهرستان با پست تيپاکس بين دو تا سه روزه هزينه ارسال بر عهده مشترى محترم مى باشد. هزينه پيک تهران بين 8 تا 15 هزار تومان. هزينه پست بستگى به مسافت بين 12 تا 25 هزار تومان. ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ روتختى #ديزاين #جهيزيه #عروس #عروسى #جوان #کالاى #دخترونه #پسرونه #مد #مدرن #ملحفه #کوسن #نقاشى #هنرى #منزل #اتاق #شيک #ارزان #تخت #چوب #فشن #بانوان #تجهيز #جهاز #مراسم #حراج #خواب #تخت #لوازم #پارچه #رنگارنگ_شاد
. رهبرانقلاب: زن اگر برای فرزندان آذوقه‌های فرهنگی - قصص، حکایتهای قرآنی- فراهم کرد، نسلها در آن جامعه بالنده خواهند شد. ۷۵/۱۲/۲۰ ‎‎‏🎀 @Khamenei_Reyhaneh
ارائه انواع تاتو صورت و بدن با مواد امریکایی و ضمانت 100% قرینه سازی و طراحی مطابق اناتومی صورت بدون نگرانی زیبایی خود را ب ما بسپارید 💯 لیست قیمتها ✅قاب ابرو. ۶۰۰۰۰ ✅سایه ابرو ۹۰۰۰۰ ✅قاب و سایه (تاتوی کامل ابرو). ۱۴۰۰۰۰ ✅انواع هاشور. ۱۶۰۰۰۰ ✅خط لب و هاشور لب ۹۰۰۰۰ رژ لب. ۱۵۰۰۰۰ ✅. خط چشم بن مژه. ۷۰۰۰۰ مدل دار. ۱۰۰۰۰۰ در ضمن انواع تاتو بدن هم ب صورت حرفه ای انجام میشود از ۴۰۰۰۰ به بالا شماره تماس ۰۹۳۹۲۱۷۴۸۰۵ #تاتو #مشهد #زیبایی #بانوان #طراحی #کیفیت
هنگامی که به دنبال بدن کات و زیبا هستید باید یاد بگیرید که سوخت و ساز بدن رو بالا ببرید چه درون باشگاه چه خارج باشگاه... هنگامی که با وزنه سبک و تکرار زیاد کار میکنید یا هوازی کار میکنید کالری میسوزانید ولی بعد از تمرین این روند متوقف میشه پس تنها راه شما شدت بالای تمرین و فشار اوردن زیاد و انفجاری و قدرتی با وزنه های سنگینتر و سیستمهای پر شدت به عضلاته تا بعد تمرین کماکان برای اینکه عضلات اسیب دیده در تمرین در حال ساخت و ساز هستند همچنان کالری بسوزانید. برای اینکه فشار کاملی به تارهای عضلانی کند انقباض یا استقامتی و تند انقباض یا قدرتی وارد کنید باید تلفیقی از تکرارهای زیاد و سبکتر در کنار تکرارهای کمتر و سنگیتر داشته باشید. همیشه فراتر از توان بدنتون کار کنید تا بدنتون رو با شرایط جدیدش در چالش قرار بدید و بتونید بدنتون رو به مرحله بالاتر ارتقا بدید. همیشه با تمرین پرشدت عضلات را تحریک کنید تا این تحریک منجر به عضله سازی و چگالی سازی بیشتر و نهایتا چربی سوزی بیشتر شود. پرشدت کار کنید و نهایت فشار را وارد کنید و حتما فرم صحیح رو رعایت کنید. گروه ورزشي عضله طلايي 💪🌺🌺 ------------------------------------------------------- 📌📌📌تنظيم برنامه تمريني و غذايي تخصصي تناسب اندام ارتباط از طريق بيو كانال تلگرام در بالاي صفحه 🍏🍏🍏 📍📍📍پست هاي بيشتر در كانال تلگرام @muscle_gold ------------------------------------------------------ #زندگي #آقايان #كاهش #لاغري #بانوان #تناسب #fitnessfriend # #كاهش_وزن_بانوان #سلامتي #زيبايي #زندگي #آقايان #كاهش #لاغري #بانوان # #زندگي #آقايان #كاهش gym #body #لاغري #بانوان #لاغري_تناسب_رژيم #yas #زندگي #آقايان #كاهش #لاغري #بانوان #تناسب #fitnessfriend #مكمل #زندگي #آقايان #كاهش #لاغري #بانوان #تناسب #fitnessfriend #fitnessfriendly # #باشگاه #كاهش_وزن_بانوان #سلامتي #زيبايي #كاهش_وزن_ #باشگاه #كاهش_وزن_بانوان #سلامتي #زيبايي
. آقا سر جدتون جو الکی ندین بذارین کوپن هامونو جاهایی که واقعا نیاز هست بسوزونیم. @shiva_amini_11 . #فوتسال #شیواامینی #بانوان #بیاین_بزرگ_بشیم
. رهبرانقلاب: تربیت فرزند به وسیله‌ی مادر، مثل تربیت در کلاس درس نیست؛ با رفتار است، با گفتار است، با عاطفه است، با زندگی کردن است. ❣️ @khamenei_reyhaneh
👙لباس خواب ترک آنجل 👙 👙 دوتیکه_مانند عکس 👙سایزبندی m, l 👙قیمت: 59000 👙 @banounderwear 👙 👙 آيدي تلگرام جهت سفارش : @zs137226 #لباس #لباس_شب #لباس_زیر #زنانه #بانوان #ست #برند #اورجينال #لاتكس #كاستوم #آنجل #ترك
دوستان این دو #کلاهبردار بزرگ رو بشناسید که باعث شدند خانم #سارا_مصطفی_نژاد عزیز نتونن به #مسابقات واسه افتخار آفرینی برای #بانوان و کل جامعه ورزشی #ایران اعزام بشن.
شعر از درویش حسن خراباتی : رندانه زود خیزید غوغا کنیم غوغا هر جا که عاقلی هست شیدا کنیم شیدا در پرده چند رقصیم تا خویشتن پرستیم دستی زنیم دستی افشا کنیم افشا در کوی نیکنامان نام و نشان نداریم خود را ز ننگ هستی رسوا کنیم رسوا خمخانه گر تهی شد فکر دگر نماییم در کوی می‎پرستان مأوا کنیم مأوا تا چند پرس پرسان از کو به کو دویدن گمگشته‎ی نهانی پیدا کنیم پیدا هر مرده‎دل که باشد آریم در خرابات جامی ز می چشانیم احیا کنیم احیا #سيمابينا #دف #تدریس #بانوان
فلكسى هد (اسپرى موى انعطاف پذير با چسبندگى بالا) ___________________ هزينه محصول ١١٠تومان _________________ عملكرد •محصول و جديد ،ضرورى براى مو •درخشش مو •انعطاف پذيرى •انسجام بالا •جلوگيرى از خرد شدن مو در حين حالت دادن _____________________ نحوه استفاده •١٠ تا ١٢ سانت با فاصله از مو اسپرى شود ____________________ #اسپرى #مو #حالت_دهنده #سلامت_مو #تابستان #آقايان #بانوان
. ترشح سفید از نوک سینه یا همان ترشح شیر که نام دیگر آن گالاکتوره است پدیده‌ای غیر طبیعی در خانم‌هایی است که در دوران شیردهی به‌سر نمی‌برند. این حالت در اثر بالا بودن سطح هورمون شیر یا پرولاکتین در خون بوجود می‌آید. تحریک مداوم نوک سینه‌ها، پوشیدن لباس زیر تنگ، مصرف برخی مخدرها، داروهای ضدافسردگی و بعضی داروهای ضد فشارخون، برخی بیماری‌های کلیوی و کم کاری تیروئید از علل شایع این حالتند. در موارد نادر تومورهای غده هیپوفیز مغز نیز به بدلیل ترشح هورمون شیر می‌توانند ایجاد گالاکتوره نمایند. به همین دلیل در مواردیکه سطح پرولاکتین بسیار بالاست و یا در مواردیکه عود مکرر بیماری وجود دارد انجام ام آر آی از مغز ضروری است . #بانوان #زنان #سلامت_زنان #بارداری #باروری #ناباروری #نازایی #زنان_زایمان #سزارین #زایمان_طبیعی #دکتر_متخصص_زنان #دکتر_زنان_زایمان #گالاکتوره #ترشح_نوک_پستان در تلگرام به ما بپیوندید http://tlgrm.me/drfaridehmozafari
🌲فواید نوشیدن آب گرم با لیمو 🌲 بهبود گوارش تسکین یبوست تسکین گلودرد سم زدایی بدن کاهش وزن درمان گرفتگی بینی بهبود گردش خون کند شدن روند پیری بهبود خواب 🌲چقدر خوبه که هستی🌲 #سرو سلامت #لیمو #سم زدایی #لاغری #تناسب اندام #بانوان #جوانی #زیبایی #طب سنتی #زیبایی_اندام
❌اگر کلیه شن ساز دارید اگر عفونت مثانه و مجاری ادراری دارید اگر دردهای کلیوی دارید حتما روزی 3بار دمنوش کرن بری استفاده کنید. باعث پاکسازی رسوبهای کلیه و مثانه و رفع عفونت مجاری اداری میشود. 👈برای سفارش پکیج لاغری و مشاوره رایگان به آدرس تلگرام در بیو پیام بدید .👉 #دمنوش #کرنبری #کرن_بری #سنگ_کلیه #عفونت #بانوان #زن #دختر #ایران #تهران #شیراز #مشهد #اصفهان #تبریز #یزد #سیستان #ساری #متل_قو #قشم #کیش #مردانه #سیسمونی_نوزاد #مانتو #لباس_شب #عروس
🎬 زیباترین دختر پرده از راز زیباییش برداشت😂😂 با جدیت خنده کنید وگرنه زشت میشید😁 #دختر #زن #بانوان #زیبا #زیبایی #پوست #خنده #گریه . #دوستاتونو_تگ_کنید 👭👬👫👦👧 . با یوتیوبیو همراه باشید 👇 . 🌟🌟🌟🌟🌟👉 @YouTubeYou1 🌟🌟🌟🌟👉 @YouTubeYou1 🌟🌟🌟👉 @YouTubeYou1 🌟🌟👉 @YouTubeYou1 🌟👉 @YouTubeYou1 👉 @YouTubeYou1 #فالو #لایک #کامنت #youtube #youtubeyou1 #hashiyeh
🎬 #شیوا_امینی یکی از ملی پوشان فوتسال زنان ایران گفته که به دلیل بازی بدون حجاب در خارج از کشور از حضور در تیم ملی محروم شده است #تیم_ملی #فوتسال #زنانه #بانوان #زن #شیوا_امینی #حجاب #ایران #دوستاتونو_تگ_کنید 👭👬👫👦👧 . با یوتیوبیو همراه باشید 👇 . 🌟🌟🌟🌟🌟👉 @YouTubeYou1 🌟🌟🌟🌟👉 @YouTubeYou1 🌟🌟🌟👉 @YouTubeYou1 🌟🌟👉 @YouTubeYou1 🌟👉 @YouTubeYou1 👉 @YouTubeYou1 #فالو #لایک #کامنت #youtube #youtubeyou1 #hashiyeh
جديدترين آویزهای روز دنيا با کیفیت بینظیر و ارسال رایگان به سراسر ایران 💕👑 در دو رنگ طلایی و سیلور . قیمت 65 هزار تومان .👈ارسال رایگان به سراسر کشور 📦 ■تهران،کرج و قزوین پرداخت درب منزل ☆شهرستان ارسال بعد از واریز وجه سفارش از طریق تلگرام یا دایرکت PERSIAFIT . #رزمي #پاورلیفتینگ #بوكسور #بدنسازی #بوكس #فيت #فيتنس #فيزيك #فيتنس_زنان #تناسب_اندام_آقایان #تناسب_اندام_بانوان #تناسب #رژیم #بانوان #وزنه_برداری #دستبند #گردنبد #رونالدو #دمبل #ورزشكار #تخفيف #پرورش_اندام #بادیبیلدینگ #بادی_کلاسیک #زیورآلات #هدیه #اسپرت #هدیه_خاص #ورزشی
‎✴️ خواص بلوبری ‎✅محافظت از بینایی ‎✅رهایی ازچربی شکم ‎✅فواید سیستم قلبی ‎✅استخوان های قوی ‎✅اختلالات گوارشی ‎✅ضد سرطان ‎✅عفونت مثانه ‎✅ضد افسردگی ‎✅سلامت مغز ‎✅ویتامین C #لاغری #تناسب_اندام #فیت_نس #کاهش_وزن #بانوان #حس_خوب_زندگی #کبد_چرب مشاوره رایگان تلگرام شماره تماس 0933 558 61 62
ویدوئی از باغ #بلوبری و نحوه برداشت آن. بلوبری یه میوه خوراکی و گرون قیمته که عمدتا به عنوان میوه مصرفه میشه. از کاربردهای دیگه اون میشه به استفاده در صنایع غذایی، ارایشی و بهداشتی و دارویی اشاره کرد. امروزه به علت کمیاب بودن این میوه، تولیدش هم برای تولید کنندگان و هم برای فروشندگان درآمدی قابل توجه ای ایجاد کرده است. راستی اگه دچار اضافه #وزن هستید و دنبال یه راه حل طبیعی برای #کاهش وزنتون میگردین استفاده از این میوه می تونه یک راهکار جایگزین به جای انواع داروهای صنعتی باشه. #blueberry #نهال_بلوبری #بلوبری #کشت_بافت #رژیم_ لاغری #سلامتی #بانوان #کاهش_وزن #چربی_سوز
Iranncorg شورای ملی ایران: (قانون متحجرانه حجاب اجباری باز قربانی گرفت؛) شیوا امینی بازیکن تیم ملی فوتسال زنان ایران که با این تیم به قهرمانی آسیا رسید، با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرام خود نوشته است به دلیل عدم رعایت حجاب در سفر شخصی به خارج از کشور، از حضور در تیم ملی محروم شدم. شیوا تاکید کرده تماس و مکالمه با امور بانوان فدراسیون و حراست نیز بی نتیجه بوده. او تاکید کرده: متاسفم برای جامعه ورزشی که حجاب از ورزش برایش مهمتر است. در جامعه ایی که شخصیت زنان با حجاب محک زده می شود و کرامت زن از دید حکومت تحمیلی انزوای بانوان ایرانی ست زن گزینه ایی تعریف نشده باقی می‌ماند. هیچ حکومتی حق ندارد مردم را از حقوق اولیه اش محروم کند و زنان را از فعالیت های اجتماعی و ورزشی دور نگه دارد. #shiva_amini_11هيچوقت فكر نميكردم كه به خاطرِ يه تكه پارچه كه سرم نبود يا پاهام پوشيده نبود اونم درست در يك سفر شخصي و نه در زمان مسابقات رسمي ديگه هيچوقت نتونم توي كشورم بازي كنم. متاسفم براي جامعه ي ورزشي كه حجاب از خودِ ورزش براشون مهمتره. با محروم كردن و حذف كردن كسايي مثل ما كه هميشه به سربلندي ايران فكر مي كرديم چي رو مي خواهيد ثابت كنيد، مگه خارج كشور هم قانون حجاب اجباريه كه من بايد رعايت مي كردم؟ يعني به خودم بايد دروغ مي گفتم؟ متاسفم كه هيچ وقت ورزش زنان براتون مهم نبود #فوتسال #فوتبال #بانوان صفحه اينستاگرام هميشه پرايوت بود و فقط براي دوستان خودم ولي حالا كه عكس ها بهشون مي رسه باز مي كنم كه ببينند زندگي خيلي از ماها توي فضاي مجازي همينه، ما اينجا خودمونيم _بي #سانسور شهروند خبرنگار شورای ملّی ایران برای انتخابات آزاد اشتراک گذاشتن مطالب شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، به گسترش آگاهی و اطلاع رسانی برای رسیدن به فردایی بهتر در ایرانی آباد و آزاد، یاری رسان باشید #اتحاد_ملی #رژیم_جمهوری_اسلامی_اصلاح_ناپذیر_است #وعدههای_دروغین #بازی_انتخابات #انگشت_پاک #رای_نمیدهم #بیکفایتی #سفره_انقلاب #شاهزاده_رضاپهلوی #RezaPahlavi @iranncorg @officialrezapahlavi @nazilagolestan @RezaPahlaviFan
. به این فکر کنید که چگونه می توانید از راهی #فعالیت_بدنی خود را افزایش دهید که برایتان #لذت_بخش باشد. من فعالیت بدنی را فقط ورزش نمی دانم. چون بیشتر مردم از ایده ورزش متنفرند فعالیت بدنی یعنی اینکه به پارک یا #خرید بروید و در عین حال این کار را روی پا و در حال #قدم_زدن انجام دهید. در طول پیاده روی و یا هر فعالیت دیگری که انجام می دهید، می توانید عکس بگیرید و از مناظر لذت ببرید. وقتی نگاهتان به ورزش اینچنین باشد، می توانید کارهایی انجام دهید که دوستشان دارید و در عین حال به افزایش فعالیت بدنی و #کاهش_وزن خود نیز کمک بکنید. افزایش فعالیت نه تنها بیشتر #کالری می سوزاند بلکه ایندورفین را که هورمون احساس خوب است در مغز آزاد می کند، در نتیجه اعتماد بنفستان افزایش می یابد و می توانید تصمیمات بهتری در جهت #بهبود_سلامت و #کاهش_وزن خود بگیرید. #مطالب_قبلی_را_مطالعه_کنید از ۱ تا ۱۰ به این مطلب امتیاز دهید. @Salamati.Lovers . #فعالیت #پیاده_روی #خرید_کردن #ورزش #کاهش_وزن #تناسب_اندام #لاغر_شدن #زیبای_بدن #سلامتی #بانوان #دوستداران_سلامتی
🔺 لیپوماتیک وکلیه اعمال زیبایی بایدتوسط پزشک متخصص ودربیمارستان ویامراکزجراحی معتبرانجام شوند. ☉مرکزتخصصی پیکرتراشی نارون دکترشهرام گودرزی متخصص جراحی پلاستیک وزیبایی 🌟بابیش از۳۰۰۰موردتجربه عمل پیکرتراشی🌟 🔵 ساعت تماس:۹صبح تا۹شب دریافت ویزیت ومشاوره رایگان: ۰۹۱۲۴۷۹۰۱۰۵↔۰۲۱۲۶۱۰۴۲۴۰ ✔پذیرش ازسراسرکشور ارتباط تلگرامی: ۰۹۱۲۴۷۹۰۱۰۵ #مزایای_لیپوماتیک #لیپوماتیک #عوارض_لیپوماتیک_دکترگودرزی #دکتر_شهرام گودرزی #اولترازد #پیکرتراشی #زیبایی #بانوان #اآقایان #لیپولیز #ابدومینوپلاستی #لیپوماتیک_شکم #لیپوماتیک_پهلو #لیپوماتیک_ران #لیپوماتیک_بازو #لیپوماتیک_غبغب #لیپوماتیک_ساق #بانوان #آقایان #درمان_چاقی_موضعی #پیکرتراشی #پروتز_سینه #پروتز_باسن #پروتز_سینه #الجمیل #لیپوماتیک_نارون #پیکرتراشی_نارون #lipomatic #lipolis #jarahi #bodyjet
_ 1 – تصمیم قطعی خود را بگیرید قبل از هر چیز خوب فکر کنید که آیا اجارهلباس عروس ایده ی خوبی برای شماست یا خیر؟ در هر حال اجاره لباس عروس مقرون به  صرفه تر از خرید آن است. اما ممکن است شما قصد داشته باشید لباس عروس خود را  به عنوان یادگار نگه دارید و یا حتی آن را به فرزند خود بعنوان یادگاری منتقل کنید. یا اینکه قصد داشته باشید بعد از عروسی،لباس عروسی را که خریده اید، بفروشید یا اجاره دهید. به هر حال این تصمیم شماست اما آنچه مهم است این است که در این خصوص تصمیم قطعی خود را بگیرید چون شاید فرصت دیگری برای تغییر عقیده تان وجود نداشته باشد. 2 – یک مزون عروس معتبر انتخاب کنید مخصوصا برای کسانی که قصد اجاره لباسعروس را دارند خیلی مهم است که این لباس را از یک مزون معتبر و صاحب نام اجاره کنند. چرا که به هر حال مزون های معتبر و مشهور، شهرت و اعتبار خود را فدای اندکی سود نمی کنند. وقتی بحث لباس دست دوم به میان  می آید ممکن است برخی از سودجویان، لباس عروسی را که مثلا یک مشکل خاص دارد به شما اجاره بدهند و بعدها از شما بابت همان مشکل که از آن اطلاع نداشتید خسارت بگیرند و یا اینکه لباس نامناسبی را  به شما اجاره بدهند. اگر با مزون های معتبر کار کنید، ریسک این موارد کاهش میابد. برخی از مزون های عروس همراه با لباسعروس، تاج، تور، شنل و حتی کفش آن راهم اجاره می دهند و برخی دیگر این لوازم را یا جداگانه و با دریافت هزینه جدا اجاره می دهند و یا اصلا تاج و تور و شنل مناسب آن لباس را ندارند. پس  فراموش نکنید که حتما در این خصوص از مزون مورد نظر سوال کنید تا دچار مشکل نشوید 3 -  هرچه زود تر دست به کار شوید عروس خانم هایی که قصد اجاره لباس دارند باید زودتر از عروس خانم هایی که قصد خرید و یا دوخت لباس عروس دارند، دست به کار شوند. چرا که در اجاره لباس عروس، شما محدودیت های بیشتری در سایز و اندازه و همچنین طراحی لباس دارید. به هر حال باید بیشتر در بازار بگردید تا لباس مناسب سایز و  همچنین سلیقه خود یافت کنید. از طرفی اگر زود تر دست به کار شوید ممکن است لباس های بیشتری پیدا کنید که برای شب عروسی شما رزرو نشده باشند و شما بتوانید زود تر از دیگران آن را رزرو کنید. پس این شانس را با تنبلی خود از بین نبرید و هرچه زودتر جستجو را آغاز کنید @aroosnokte 👈 مطالب بیشتر در کانال تلگرام 👇 https://telegram.me/aroosnokte لینک کانال در بیو _ _ #نکات_عروسی #عروس_نکته #دامادی #عروسی #داماد #نامزدی #دخترونه #بانوان #عشق #عاشقی #عاشق #عاشفانه #عقد #ازدواج #زندگی_مشترک #لباس_عروسی #دونفره #خوشبخت
. در اکثر موارد خانم‌های مراجعه کننده به اماکن ورزشی از اضافه وزن رنج می‌برند و با استفاده از برنامه‌های تمرینی و تغذیه‌ای، سعی می‌کنند که به اندام و وزن مورد نظر خود دست یابند. اما گاهی کاهش وزن نیز عوارضی را در پی خواهد داشت که از بارز ترین آن‌ها می توان به شل شدن پوست بعد از لاغرى اشاره کرد. با وجود یک برنامه‌ی تمرینی و تغذیه‌ای مناسب می توانید از شل شدن پوست خود جلوگیری کنید. . ✔ به مقدار کافی پروتئین(کلاژن) مصرف کنید. ﻧﻘﺶ ﮐﻼﮊﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ‌ﻫﺎ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‌ﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞ ﺩﻫﯽ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﮐﻠﯽ ﺁﻥ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﮐﻼﮊﻥ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﺴﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ‌ﺩﺍﺭﺩ. . ✔ منابع غذایی حاوی ویتامین A مصرف کنید. ویتامین A در دفاع از بدن و سلامتی پوست نقش اساسی دارد. از منابع غنی ویتامین A می توان به جگر، سیب زمینی، هویج و سبزیجات اشاره کرد. . ✔ ویتامین B کمپلکس مصرف کنید. ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎﯼ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﺩ. از جو، تخم مرغ و موز می‌توان به عنوان منابع غنی ویتامین B نام برد. . ✔ به مقدار کافی میوه بخورید؛ اکثر میوه‌ها حاوی آنتی اکسیدان هستند. . ✔ به مقدار کافی آب بنوشید. . ✔ به صورت هفتگی ماساژ داشته باشید. . ------------------------- ♀🏋 @6pack__gym 🏋♀ . #6pack__gym #gachsaran #باشگاه_سیکس_پک #بانوان #گچساران
از همه مسئولين خشك مغز سپاس گذارم كه با اين حركات قرون وسطايى و ضد انسانى من رو هر روز ترغيب ميكنن به راى ندادن به يك مشت عروسك خيمه شب بازى... اصول اوليه انسانى در كشور رعايت نميشه. من به عنوان يك ايرانى بابت اين بى شرمى مسئولين، از بانوان عزيز ايران عذرخواهى ميكنم... باشد كه روزى اين تنگ نظرها جايى در سرزمين زيبايمان نداشته باشند... #ورزش #بانوان #انسانيت #برابري #بي_شرمي #استبداد #شيوا_اميني
دو اشتباه بزرگ در کاهش وزن⛔️ یک : کاهش وزن سریع❗️ دو: کاهش وزن بدون تمرینات مقاومتی❗️ متاسفانه افرادی که خیلی سریع با رژیم غذایی سنگین و تنها با تمرینات هوازی وزن کم می کنند # دچار افتادگی شدید پوست می شوند. زمانی که به دنبال کاهش وزن هستید حتما در کنار تمرینات هوازی از تمرینات #مقاومتی بهره ببرید تا این تمرینات باعث تقویت عضلات و لیفت شدن همزمان پوست شما شود تمرینات مقاومتی باعث افزایش #کلاژن پوست می شود و این افزایش می تواند باعث لیفت شدن پوست در روند کاهش وزن شود توجه داشته باشید که نباید اول وزن کم کنید بعد به دنبال لیفت کردن پوست با تمرین باشید زیرا این روند به دلیل کاهش جریان خون در پوست اضافه اتفاق نمی افتد پس حتما با شروع کاهش وزن از تمرینات مقاومتی در کنار رژیم و تمرین #هوازی استفاده کنید # ♥️📈♥️📈♥️📈♥️📈♥️📈 #بوت_كمپ_لاغري #فت_برنينگ #پيكر_سنجي در آدرنالين شما هم آدرنالين را تجربه كنيد♥️📈 🆔 @AdrenalinGym insta: AdrenalinGym96 كلينيك تخصصي ورزشي آدرنالين📈♥️ #آدرنالین #سلامتی #تغذیه #استراحت #تناسب_اندام #با_بهترینها #فیت #نشاط #هیجان #باشگاه_بانوان_قم #بوت_کمپ #لاغری #متخصصین_رشته_تربیت_بدنی #بانوان #کودکان #قم #قمی #قمیها #ghom
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 یکی از پرسش های که به دفعات توسط مراجعين عزیز پرسیده شده: - چه تفاوتی بین تکنولوژی الکساندرایت و اندی یَگ هست و وجود این دو تکنولوژی در يك دستگاه لیزر، چه مزيتي دارد؟ . لازم است بدانيم که لیزر الکساندرایت با طول موج 755 نانومتر برای تایپ پوستی روشن طراحي شده و استفاده ي آن بروی پوست های گندمی استاندارد نمی باشد. به همین دلیل برای پوست های تیره (و یا نواحی از بدن كه تیرگی دارند) از تكنولوژي لیزر ِاندی یَگ با طول موج 1064 نانومتر استفاده مي شود. ليزر اندي يگ اختصاصاً برای پوست های تیره طراحی شده است. بنابر اين با تركيب دو ليزر الكساندرايت و اندي يگ در يك دستگاه، مي توان همه تايپ هاي پوستي را پوشش داد. متاسفانه اکثر دستگاه های لیزر موجود فقط مجهز به يك تکنولوژی (الكس) می باشند در نتیجه براي تايپ هاي سبزه و گندمي هم با تکنولوژی الکساندرایت ليزر انجام مي شود كه به همين دليل با معضل عدم جوابدهی و گاها عوارضي نظير سوختگي مواجه خواهيم بود. دستگاه "بايوس الكس پلاس اندي يگ" مجهز به هردو تکنولوژی الکساندرایت و اندی یگ تمامی تایپ های پوستی را می تواند پشتیبانی نماید. امیدواريم توضیحات کامل و کاربردی بوده باشد ➖➖➖➖➖➖➖ ‎كلينيك تيام ‎پوست | مو | زیبایی | لیزر موهای زائد ➖➖➖➖➖➖➖ ‎🚕 تهران | بلوار اندرزگو | بين چهار راه قيطريه و كامرانيه | جنب بانك سرمايه | ساختمان تيام | واحد ٦ ☎️ ٢٢٦٨٤٥٨٨ #فيديليو #ناخن #كاشت #كاشت_مژه #كاشت_ناخن #اكستنشن #تاتو #ميكرودرم #ميكروپيگمنت #ميكروبليدينگ #ابرو #ميكاپ #مزون #بامپر #بانوان #بام_تهران #قيطريه #zaatar #هايفو #هيوا #پيرسينگ #پرسينگ #ورزش #زومبا #يوگا #يوگاناندا #يوگاآقايان #يوگاي_بانوان #پيلاتس #بدنسازي
#معرفی_پیج #بانوان #زنان #دخترا پیج معرفی کالاهای مورد نیاز خانه و آشپزخانه و بیشتر مختص بانوان عزیز حتما از پیج دیدن کنید. @999kala #اهوازبانو #ahwazbanoo
⚜گالري بشراپوشاك بانوان⚜ فروش آنلاين وحضوري ارسال به سراسر كشور 09102625001 http://tlgrm.me/Gallery_boshra . . دفتر فروش 👇🏼 كرج،پل فرديس،مجتمع تجاري البرز بِل سنتر،آسانسورA,طبقه پنجم . . . ثبت سفارش و اطلاع از قيمتها پيغام به تلگرام 09102625001 @boshragallery #ايران #تهران #اكباتان #كرج #جهانشهر #باغ_فاتح #گوهردشت #عظيميه #مهرشهر #فرديس #دهكده #شهرك_بنفشه #زعفرانيه #شهرك_ناز #تجريش #ونك #مهرويلا #گلشهر #مهموني #پخش_عمده #ارم #نياوران #فرمانيه #اقدسيه #البرز_بل_سنتر #پخش_پوشاك #پوشاك_ترك #پوشاك #بانوان #زيبايي
شیوا امینی، ملی پوش فوتسال ایران 👆 ایشون توو سفر #شخصی که به #بلادکفر داشته، پوشش مورد علاقشو انتخاب کرده و به همین دلیل، خیلی زود فرشته وحی بر برادران ساندیسی نازل شد و فرمود: ای کسانی که حجاب خود را رعایت نمی کنید اگاه باشید که از تیم ملی خط خورده اید و موظفید در خانه و حریم شخصی خود حجاب کامل را رعایت کرده و حتی هنگام خوابیدن استفاده از چادرگونی الزامیست و از این پس دیگر جایی در تیم ملی و حتی در #میهن خود نخواهید داشت!!! و همین حدیث نورانی باعث شده دشمنان مستکبر قوانین اهورایی ایران را دستمایه تمسخر قرار بدن 😏 به جای تمسخر بیاین این قوانین بی نقص ما رو توو کشورتون پیاده کنید تا مشکلاتتون حل بشه مستکبرین بدبخت صنعتی جهان اولی! همین کارا رو کردین که گمراه شدین دیگه... مرگ بر استکبار مرگ بر دُژمن خبیث مرگ بر شیطان بزرگ 😠✊ #شیوا_تنها_نیست #شیواامینی #شیوا_امینی #تیم #ملی #فوتسال #بانوان #ایران #shiva_amini
توضیحات کامل👇👇👇 🌸🌸 #دستبند النگویی #ژوپینگ 🌸🌸 رنگ ثابت ضد حساسیت #نگین اتمی اتریش #سواروسکی #مخراجکاری طرح #طلا قیمت ۱۲۸۰۰۰ تومان بابسته بندی چوبی مناسب تا دور مچ ۱۸ سانتیمتر پهنای ۲ سانتیمتر 🌸🌸 بزرگراه رسالت مجتمع دنیای نور ط همکف واحد ده بوتیک ژوپینگ ۲۲۳۳۹۵۹۷ 🌸🌸 تحویل تهران نیم ساعت وتسویه همزمان وتمام ایران تسویه قبل از ارسال ،تحویل چهل وهشت ساعته با پنج هزارتومان هزینه پست پیشتاز 🌸🌸 #بدلیجات #مجلسی #خاص #بانوان 🌸🌸 لطفا از پیج دوم تخصصی اکسسوریز ما با لمس لینک ابی زیر دیدن فرمائید @xuping_shb2 @xuping_shb2 @xuping_shb2 @xuping_shb2 @xuping_shb2 @xuping_shb2 @xuping_shb2 @xuping_shb2 @xuping_shb2 @xuping_shb2
مرکز تخصصی #اپیلاسیون بیدا 👌  آگهی ثابت| ۱۳۹۶-۰۲-۰۷ #بانوان 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 @beiyda_epil @beiyda_epil @beiyda_epil 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺 در مرکز  #اپیلاسیون_بیدا 🔷 با  #اپیلاسیون_دائم و موقت ، با استفاده از بهترین مواد و با استفاده از وسایل یکبار مصرف 🔹کادر مجرب و محیط پاکیزه در خدمت #بانوان عزیز هستیم. برای مشاهده تصاویر و کسب اطلاعات بیشتر به صفحه اینستاگرام مرکز بیدا مراجعه فرمایید ⬇⬇⬇ 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 @beiyda_epil @beiyda_epil 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺 موبایل : 9123383982  ایمیل : hgm.zenoozi @gmail.com ⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇ آدرس : #کرج، #عظیمیه،بین #میدان_اسبی و مهران چهار راه نیک نژادی شمالی،پلاک 141
شیوا امینی: هيچوقت فكر نميكردم كه به خاطرِ يه تكه پارچه كه سرم نبود يا پاهام پوشيده نبود اونم درست در يك سفر شخصي و نه در زمان مسابقات رسمي ديگه هيچوقت نتونم توي كشورم بازي كنم. متاسفم براي جامعه ي ورزشي كه حجاب از خودِ ورزش براشون مهمتره. با محروم كردن و حذف كردن كسايي مثل ما كه هميشه به سربلندي ايران فكر مي كرديم چي رو مي خواهيد ثابت كنيد، مگه خارج كشور هم قانون حجاب اجباريه كه من بايد رعايت مي كردم؟ يعني به خودم بايد دروغ مي گفتم؟ متاسفم كه هيچ وقت ورزش زنان براتون مهم نبود #فوتسال #فوتبال #بانوان #🔴 #❌ #صفحه اينستاگرام  هميشه پرايوت بود و فقط براي دوستان خودم ولي حالا كه عكس ها بهشون مي رسه باز مي كنم كه ببينند زندگي خيلي از ماها توي فضاي مجازي همينه، ما اينجا خودمونيم بي سانسور