Gurpreet Sangrur

Gurpreet Sangrur @sangrurgurpreetਸੋਕ ਯਾਰ
ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਸੋਕੇ ਵੱਖਰੇ