Saham Boorghani

Saham Boorghani @sahameddin


#تهران کوچه امام‌زاده یحیی Emamzadeh Yahya Alley, #Tehran #Iran
#ماسال ییلاق ارجمند سوئه‌چاله #Iran #Gilan #Masal
بر طر‌ْفِ جوی‌ خوشترست ...
موزه میراث روستایی #گیلان
#انزلی گرامی ساختمان تاریخی قندچیان #Anzali #Iran
بندر #انزلی یکی از زیباترین شهرهای #ایران، اما صدحیف که در آستانه نابودی است. #Anzali #Iran
موزه میراث #روستایی #گیلان
مسجد شاه #تهران The Shah mosque #Tehran #Iran
عمارت کاظمی #تهران #قاجار
چنین شد سرانجام کار؛ او خشنود و ما رستگار #کباب #ایرانی #رستوران #شیرازی
Lovely #Tehran