Hang Sung Sot 1.011K Posts

Similar LocationSurreal. Sung Sot Cave, Ha Long Bay
Une grotte qu'on avait visité à Ha Long Bay (C'est dure de prendre une photo claire mais voilà les amis)
Ta đi việc ta là đi đi đi đi đi cho xong con đường dài Đồ đầу ở trên vai, hành trình chẳng giống ai
Sung Sot cave
Land before time, with the addition of some funky lighting.