Sena Erşahin

Sena Erşahin @jstfryz ( Private )

Eskimeyecek içimde sana ait ne varsa.