Gururaj Chinnu Guru

Gururaj Chinnu Guru @gururajchinnu🎪ನಾನೇನು ಹೀರೋ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ನಾನ್ಯಾರ ಮುಂದೇನು Zero ಅಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೂಂಡು ನಾನೆನು ರಾಜ್ಯ ಆಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡೊರ ಕಣ್ಣಿಗೆ🎠 ರಾಜನ ಹಾಗೇ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಸಾಕು