Guru Matti

Guru Matti @guru_matti



✊✊ನಮ್ದು_ಅಲ್ದೆ_ಇರೋದಕ್ಕೆ_ಯಾವತ್ತು_ಆಸೆ_ಪಡಲ್ಲಾ.. ನಮ್ದು ಅನ್ನೊದನ್ನಾ  ಯಾವತ್ತೂ... ಬಿಟ್ಟ ಕೊಡಲ್ಲಾ...👊👊a