Gursewak Kokri

Gursewak Kokri @gursewakkokriਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਅਾਖਦੇ ਜੱਦੋ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਅੱਤ ਕਰਾਦਾਗੇਂ