ਗੁਰਪੀ੍ਤ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਨ

ਗੁਰਪੀ੍ਤ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਨ @gurpreetrihaan ( Private )

ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਏ ਫੈਨ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਢ ਤੋੰ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੀ ਫੈਨ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੀ ਮਾਰਦੀ ਮਰਜਾਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਦੈਣ ਹੋ ਗਈ...
http://gurpreetrihaan.com/