Gurpiar Balwar

Gurpiar Balwar @gurpiarbalwarਵੇਖ ਵੇਖ ਟੌਰ 😎 ਯਾਰ ਦੀ .. ਵੈਲੀਆਂ ਦੀ ਹਿਕ 😈 ਸੜਦੀ .. ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ 💪 ਆਕੜ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ.. ਨਹੀ ਤਾਂ ਐਂਵੇ 😣 ਸਾਲੀ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਸਿਰ ਚੜਦੀ..😤 😤