Gurminder Singh

Gurminder Singh @gurmindersingh1

😎ਕਰੀ ਦੀ ਨਹੀ 😜Care😜 ਪੂਰੀ ਬਾਬੇ😇 ਦੀ ਆ 👐ਮਿਅਰ 🙍ਜੱਟ ਜੂਤੀ👞 ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਦੁਨੀਆ 🔫 Snapchat id 👉 gurmindersing4

_______________________________________________ Follow 👆👉 @puranepaapi1
He Did Not Released Any Song Since Long Time But by The Voting #YoYoHoneySingh is Stil On Top Of T-Sireas Content List ❤❤❤❤Thnxxx For Voting....
ਸ਼ਿਕਾਰੀ 🔫 ਅੱਖ ,ਮਡੀਰ 🚶 ਦੀ ਮੱਤ , ਪੁਆੜੇ 👊ਪਾਉਦੇ ਨੇ ! ਜਿਹਰੀ🐍ਸੱਪ , ਡੂੰਮਣਾ 🐝 ਮੱਖ ,ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੱਟ ਨਾ 💪 ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ,,,!
Luv Uu.......®