🔹Tav🔹

🔹Tav🔹 @som_tavrn

◽Sons of Mayhem™ ◽Paleto Bay ◽Secretary ◽Gen 3

--------------------------------------------🔹Follow the club!🔹 @Sons_of_Mayhem_MC @SOM_RedReaper [PRESIDENT] @SOM_Slayer [V. PRESIDENT] @SOM_YungKhop [SGT AT ARMS] @SOM_Lazer [ENFORCER & TAILGUNNER] @SOM_Tavrn [SECRETARY] @SOM_Skinless [ROAD CAPTAIN] @SOM_BillyTheKid [PATCH] @SOM_BIRD69 [PATCH] @SOM_Cursix [PATCH] @ThrashMetal1989 [PATCH] @_OscarRogel_ [PATCH] @Fat_Heroes [PATCH] @SOM_RacZ [PATCH] @SOM_Satyn [NOMAD] @SOM_Wolf [NOMAD] -------------------------------------------- #SOM #SFFS #Sons #Mayhem #Biker #GTA #GTA5 #GTAV #GTAOnline #MC #Club #Motorcycles #BlueandWhite #12 #Paleto #Grapeseed #SMMC #SOMMC #Bikers #WesternMotorcycleCo #LCC #Choppers